Вернутся на главную

ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ на нашем сайте

Статьи
Статьи для студентов
Статьи для учеников
Научные статьи
Образовательные статьи Статьи для учителей
Домашние задания
Домашние задания для школьников
Домашние задания с решениями Задания с решениями
Задания для студентов
Методички
Методические пособия
Методички для студентов
Методички для преподавателей
Новые учебные работы
Учебные работы
Доклады
Студенческие доклады
Научные доклады
Школьные доклады
Рефераты
Рефератывные работы
Школьные рефераты
Доклады учителей
Учебные документы
Разные образовательные материалы Разные научные материалы
Разные познавательные материалы
Шпаргалки
Шпаргалки для студентов
Шпаргалки для учеников
Другое

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор __________ проф.. Ю.Л. Бошицький «___»__________________2009 р.


КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА

Дисципліни «Міжнародний судовий захист »

Для спеціальності: 7.060101 «Правознавство»

Спеціалізації «Суд, прокуратура, адвокатура».

КИЇВ - 2009


Укладач: кандидат юридичних наук Прилуцький С.В.

Рецензент:

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри

Протокол №

« » 2009 р.

Завідувач кафедри____________

Рекомендовано Вченою радою університету

Протокол №

«___» ________________ 2009 р.


ВСТУП

1.1. Мета дисципліни:

· формування науково обґрунтованого уявлення про систему міжнародного судового захисту;

· поглиблене вивчення законодавства, теоретичних положень та судової практики Європейського суду по правам людини з найбільш актуальних та проблемних питань захисту прав людини;

·наближення до практичних знань та навиків з найбільш важливих питань міжнародного судового захисту (система захисту, судові органи, процедура, вивчення судової практики і прецедентів та ін.)

1.2. Завдання дисципліни:

·забезпечення можливості на лекціях ознайомитися з новими науковими підходами з приводу механізмів міжнародного судового захисту ;

· закріплення основних теоретичних положень щодо міжнародного судового захисту ;

· вироблення практичних навичок при застосуванні механізмів міжнародного судового захисту;

· створення оптимальних організаційних та методичних умов для самостійного вивчення деяких тем навчальної дисципліни.

Студент повинен знати: - Поняття системи міжнародного судового захисту, її правову природу, історію виникнення та розвитку). - Правову сутність та співвідношення правової системи України та міжнародного судочинства.

- Поняття, цілі, органи Рада Європи.

- Правову природу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.).

- Поняття Європейського суду з прав людини ( історії утворення, структура, статус суддів, юрисдикція).

- Правову природу та співвідношення судової практики і судових прецедентів.

- Правовий механізм звернення та судового розгляду в Європейському суді з прав людини (подача заяви, судове представництво, судовий розгляд).

- Основоположні права та свободи які утверджуються та захищаються міжнародною спільнотою. Практику Європейського суду по правам людини з проблем кримінальної юстиції України.

Студент повинен вміти:

- практично застосовувати теоретичні знання при вирішення конкретних задач;

- вести дискусію на належному теоретичному і методологічному рівні.

1.3. Місце дисципліни у структурно-логічній схемі:

Спецкурс «Міжнародний судовий захист» має логічний міжпредметний зв'язок та має викладатися паралельно з такими навчальними дисциплінами як «Кримінальна юстиція України: актуальні проблеми теорії та практики» «Кримінальний процес України», «Кримінальне право України: сучасні проблеми теорії і практики».

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«Міжнародний судовий захист»

Назва теми Кількість годин
лекційних практичних сам.роб. всього
1. Міжнародний судовий захист та правова система України
2. Рада Європи та її система захисту прав людини
3. Європейський суд з прав людини
4. Правовий механізм звернення та судового розгляду вЄвропейському суді з прав людини
5. Судова правотворчість та судовий прецедент
6. Права людини у сфері юстиції та правоохоронної діяльності (судова практика захисту)
7. Особисті права та права соціального й економічного характеру (судова практика захисту)
8. Політичні та громадянські права (судова практика захисту)
Всього:
ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ - екзамен

ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Название статьи ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ