Вернутся на главную

Поняття дебіторської заборгованості, її класифікація та оцінка та облік


Поняття дебіторської заборгованості, її класифікація та оцінка та облік на нашем сайте

Статьи
Статьи для студентов
Статьи для учеников
Научные статьи
Образовательные статьи Статьи для учителей
Домашние задания
Домашние задания для школьников
Домашние задания с решениями Задания с решениями
Задания для студентов
Методички
Методические пособия
Методички для студентов
Методички для преподавателей
Новые учебные работы
Учебные работы
Доклады
Студенческие доклады
Научные доклады
Школьные доклады
Рефераты
Рефератывные работы
Школьные рефераты
Доклады учителей
Учебные документы
Разные образовательные материалы Разные научные материалы
Разные познавательные материалы
Шпаргалки
Шпаргалки для студентов
Шпаргалки для учеников
Другое

Облік дебіторської заборгованості

ЛЕКЦІЯ 6

Література

1. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології. – К.: Каравела, 2009. – 696 с.

2. Строительная механика /Под редакцией Даркова А.В. -М..: Высшая школа, 1976.-660с.

3. Строительная механика. Руководство к практическим занятиям / Под ред. Бутенко Ю.И. - К.: Вища шк., 1984. -328с.

4. Строительная механика в примерах и задачах / Под ред. Киселева В.А. -М.: Изд. лит. по стр-ву, 1966. -365с.

5. Рабинович И.М. Основы строительной механики стержневых систем. -3-е изд. доп. -М: Гос. Изд-во лит. по строит. и архит., 1960. -519с.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

Будівельна механіка. Конспект лекцій для студентів напряму “Будівництво” денної та заочної форм навчання

Комп’ютерний набір та верстка: Д.Я.Кислюк.

Редактор: О.С.Гордіюк

Підп. до друку Формат 60 84/16. Папір офс. Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. 5,5 Обл.- вид. арк. 5,25

Тираж 50 прим. Зам. 4262

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75.

Друк – РВВ ЛНТУ

1. Поняття дебіторської заборгованості, її класифікація та оцінка

2. Облік дебіторської заборгованості

3. Порядок нарахування та облік резерву сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо:

- існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод;

- та може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування.

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення.

Название статьи Поняття дебіторської заборгованості, її класифікація та оцінка та облік