Вернутся на главную

Змістовий модуль 1.


Змістовий модуль 1. на нашем сайте

Статьи
Статьи для студентов
Статьи для учеников
Научные статьи
Образовательные статьи Статьи для учителей
Домашние задания
Домашние задания для школьников
Домашние задания с решениями Задания с решениями
Задания для студентов
Методички
Методические пособия
Методички для студентов
Методички для преподавателей
Новые учебные работы
Учебные работы
Доклады
Студенческие доклады
Научные доклады
Школьные доклады
Рефераты
Рефератывные работы
Школьные рефераты
Доклады учителей
Учебные документы
Разные образовательные материалы Разные научные материалы
Разные познавательные материалы
Шпаргалки
Шпаргалки для студентов
Шпаргалки для учеников
Другое

Тема 1: Поняття міжнародного приватного права, його джерела

Лекційне заняття – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття та зміст міжнародного приватного права.

2. Предмет міжнародного приватного права.

3. Система міжнародного приватного права.

4. Джерела міжнародного приватного права.

Тема 2: Методи правового регулювання в МПП

Лекційне заняття – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

ПЛАНЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Матеріально-правовий метод регулювання.

2. Колізійний метод регулювання.

Тема 3: Суб’єкти МПП

Лекційне заняття – 1 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Правосуб’єктність фізичної особи. Цивільна правоздатність та дієздатність іноземних громадян.

2. Особистий статут юридичної особи.

3. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права.

Тема 4: Право власності в МПП

Лекційне заняття – 1 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Інститут права власності.

2. Колізійні питання права власності.

Змістовий модуль 2.

Тема 5: Правочини з іноземним елементом. Зовнішньоекономічні угоди

Лекційне заняття – 1 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття зовнішньоторговельного контракту.

2. Право, що підлягає застосуванню до контрактів.

3. Колізійні питання стосовно форми контракту.

4. Колізійні питання, що мають відношення до змісту контрактів.

Тема 6: Спадкові відносини в МПП. Трудові відносини в МПП

Лекційне заняття – 1 год.

Семінарське заняття – 4 год.

Практичне заняття – 2 год.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Правове регулювання спадкових відносин. Основні колізійні питання,

пов’язані зі спадкуванням.

2. Міжнародно-правове регулювання питань праці.

3. Регулювання питань праці на рівні національних законодавств.

Тема 7: Шлюбно–сімейні відносини в МПП

Лекційне заняття – 1 год.

Семінарське заняття – 4 год.

Практичне заняття – 2 год.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Укладення шлюбу за законодавством різних держав.

2. Особисті немайнові та майнові відносини подружжя.

3. Недійсність шлюбу та його припинення.

Тема 8: Міжнародний цивільний процес. Міжнародний комерційний арбітраж

Лекційне заняття – 1 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття міжнародного цивільного процесу. Міжнародна підсудність.

2. Визнання та виконання іноземних судових рішень у практиці держав.

3. Поняття міжнародного комерційного арбітражу.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів. На практичному занятті студентами вирішуються представлені викладачем практичні завдання, юридичні ситуації, що відповідають темі заняття.

Семінарські та практичні заняття проводяться з метою сприяння ефективному засвоєнню студентами курсу міжнародного приватного права, вироблення у студентів вміння користування спеціальною юридичною літературою, нормативно-правовими актами, навичок аналітичного підходу до прийняття рішень з конкретних ситуацій, контролю за знаннями студентів

Семінарські та практичні заняття проводяться в аудиторіях з однією академічною групою. Перелік тем занять визначається тематичним планом з дисципліни. В ході підготовки до заняття студенти повинні з’ясувати план заняття, прочитати конспект лекцій з теми заняття і відповідні розділи підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, опрацювати нормативно-правовий матеріал. При цьому студентам необхідно спиратися на теоретичні положення теорії держави та права та інших галузей права, що допоможуть більш глибоко осягнути теоретичний і практичний матеріал міжнародного приватного права. Питання курсу міжнародного приватного права, які не виносяться на семінарське або практичне заняття, вивчаються студентами самостійно.

Обговорення питань на семінарському занятті ведеться у формі вільної дискусії, тому кожен студент повинен уважно слухати доповіді всіх учасників і може виступити з доповненням, або вказати на помилки, які були допущені під час відповіді на поставлене питання іншим студентом.

На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з тем, які виносяться на самостійне опрацювання.

На практичному занятті завдання або задачу необхідно виконати письмово в зошиті з посиланням на конкретну статтю відповідних законів України або міжнародних нормативно-правових актів. Рішення задачі повинно включати таке:

1) визначення теоретичних положень, які стосуються задачі;

2) визначення законодавчих актів, які можна застосувати для вирішення даної задачі;

3) вирішення задачі по суті, а саме обґрунтувати доцільність застосування, обраних студентом, нормативно-правових актів для вирішення поставленої задачі.

4) якщо в задачі поставленні питання, то дати на них відповіді.

Після виступу студента по задачі йому студенти та викладач можуть поставити питання, що стосуються задачі.

Якщо студент не підготувався до семінарського заняття або пропустив його, він повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде заняття в групі. За погодженням з викладачем студент може підготувати реферат з пропущеної теми міжнародного приватного права.

Для підготовки до семінарських чи практичних занять студент може використовувати нормативно-правові акти та юридичну літературу, яка рекомендується до кожної теми.

На кожному семінарському та практичному занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо.

Название статьи Змістовий модуль 1.