Вернутся на главную

по Березнегуватській сільській раді


по Березнегуватській сільській раді на нашем сайте

Статьи
Статьи для студентов
Статьи для учеников
Научные статьи
Образовательные статьи Статьи для учителей
Домашние задания
Домашние задания для школьников
Домашние задания с решениями Задания с решениями
Задания для студентов
Методички
Методические пособия
Методички для студентов
Методички для преподавателей
Новые учебные работы
Учебные работы
Доклады
Студенческие доклады
Научные доклады
Школьные доклады
Рефераты
Рефератывные работы
Школьные рефераты
Доклады учителей
Учебные документы
Разные образовательные материалы Разные научные материалы
Разные познавательные материалы
Шпаргалки
Шпаргалки для студентов
Шпаргалки для учеников
Другое

Затверджено рішенням сільської ради від 27.09.2011 року №13

ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЮ, САНІТАРНОГО УТРИМАННЯ

ТЕРИТОРІЙ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИСТОТИ І ПОРЯДКУ

по Березнегуватській сільській раді

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою, санітарного утримання територій, за­безпечення чистоти і порядку по Березнегуватській сільській раді (далі - Правила) регулю­ють права й обов'язки учасників правовідносин в галузі благоустрою , визначають комплекс заходів, необхідних для забезпе­чення чистоти і порядку по Березнегуватській сільській раді.

1.2. Правовою основою Правил є Закони України та інші норма­тивно-правові акти:

- "Про благоустрій населених пунктів";

- "Про місцеве самоврядування в Україні";

- "Про охорону навколишнього природного середовища";

- "Про відходи";

- "Про охорону атмосферного повітря";

- "Про відповідальність підприємств, їхніх об'єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування";

- "Про охорону культурної спадщини";

- "Про рекламу";

- "Про дорожній рух";

- "Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин";

- "Про житлово-комунальні послуги";

- "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-кому­нального господарства України "Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах" від 10.04.06 № 105;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.04 № 265 "Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.99 № 559 "Про такси для обчислення розміру збитку, заподіяного зеленим насаджен­ням у межах міст та інших населених пунктів";

-Постанова Кабінету Міністрів України № 1045 від 01.08.06 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітни­ків у населених пунктах"; ,

- Постанова Верховної Ради України "Про затвердження порядку обмеження, тимчасової заборони (призупинення) або припинення ді­яльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у випадку пору­шення ними законодавства про охорону навколишнього середовища";

- Постанова Кабінету Міністрів України № 826 від 15.06.06 "Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благо­устрою";

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-кому­нального господарства України від 10.01.06 № 4 "Про затвердження Правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів";

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-кому­нального господарства України від 04.09.06. № 296 "Про затверджен­ня методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльнос­ті";

- Наказ Державного комітету України з питань житлово - кому­нального господарства від 17.05.05 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій ";

- інші закони та нормативні акти України, які регулюють право­відносини у сфері благоустрою.

1.3. Учасниками правовідносин у питаннях благоустрою згідно з цими Правилами є керівники та інші посадові особи підприємств, ор­ганізацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпо­рядкування, фізичні особи, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.4. Організація і контроль за роботами із благоустрою, приби­рання і санітарного утримання територій по підтримці чистоти і по­рядку покладається на виконком ,землевпорядника сільської ради

1.5. Контроль і нагляд за виконанням вимог даних Правил здій­снюють:

- Виконком ,землевпорядник ,депутати сільської ради;

- Усі інші органи згідно з повноваженнями та чинним законо­давством.

1.7.Усі відомчі інструкції та інші акти, які прийняті з питань са­нітарного утримання, організації прибирання і забезпечення чистоти та порядку на території сільської ради не повинні суперечити вимогам дійсних Правил.

2. БЛАГОУСТРІЙ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

2.1. Дійсними Правилами визначається порядок благоустрою села , санітарний стан - утримання придворових , проїзної частини вулиць, доріг, санітарно-захисні смуги водоймищ, павільйонів на зупинках міського транспорту, парків, садів, скверів, газонів, привокзальних територій, територій навколо магазинів,територій, що прилягають до будівельних майданчиків, виробничих територій, пустирів, об'єктів культурної спадщини, кладовищ.

При розташуванні на цих об'єктах будівель та споруд торговель­ного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення їх власники зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також на умовах догово­ру, укладеного з балансоутримувачем, забезпечують належне утри­мання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою згідно з нормати­вами, затвердженими у встановленому порядку.

Утримання інших територій виконується їх власниками, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, фізичними та юридичними особами відповідно до цих Правил.

2.2 Благоустрій та утримання земельної ділянки і прилеглої до
неї території містять у собі:

- постійне утримання у чистоті та порядку власних і прилеглих територій, земельних ділянок, закріплених рішеннями виконкомів міської та сільських рад, дворових територій житлових будинків;

- утримання у належному стані під'їзних шляхів до житлових, громадських, промислових і виробничих будинків підприємств, орга­нізацій і установ усіх форм власності. Під'їзні шляхи повинні бути вільними для руху, вирівняні, не мати вибоїн, ям, мати тверде покрит­тя, у т.ч. і пішохідні підходи;

- забезпечення належного утримання територій в осінньо-зимо­вий період з метою запобігання травматизму людей у холодний період року - власники будинків і споруд, орендарі (юридичні і фізичні осо­би) повинні забезпечити своєчасний відкол бурульок з дахів, балконів та інших виступаючих частин будинків, очищення дахів від снігу (при висоті сніжного покриву більше 10 см), очищення від льоду й снігу ґанків і сходинок входу в будинки і споруди; посипання піском троту­арів та пішохідних доріжок;

- забезпечення зовнішнього освітлення територій, дворів, вулиць, своєчасної заміни перегорілих ламп;

- щоденне прибирання в літній період від піску, сміття і бур'янис­тої рослинності, а в зимовий період від снігу і льоду проїздів, тротуа­рів та пішохідних доріжок та їхній ремонт;

- облаштування, ремонт і очищення відкритих водостоків та влас­ної зливової каналізації.;

- своєчасне санітарне прибирання й очищення зелених зон і на­саджень та їхнє технологічне утримання;

- облаштування, ремонт і щорічне фарбування огороджень, флаг­штоків, малих архітектурних форм ( ус­таткування спортивних і дитячих майданчиків, лавок, урн тощо);

- облаштування, ремонт та оновлення газонів і квітників;

- садіння, догляд за зеленими насадженнями, знесення аварійних і сухостійних дерев;

- ремонт, щоденне прибирання й своєчасне очищення окремо роз­ташованих і громадських

туале­тів;

- періодичний ремонт і фарбування фасадів будинків, торговель­них павільйонів і кіосків, споруд, парканів, малих архітектур­них форм та утримання їх відповідно до паспортів опорядження фаса­дів, які затверджені у встановленому законодавством порядку;

- своєчасна ліквідація карантинних рослин на територіях дворів, на прилеглих територіях до приватних домоволодінь, у парках та скве­рах.

2.3.Підприємства, установи, організації, незалежно від відомчої належності, громадяни, що мають будинки на правах приватної влас­ності, юридичні і фізичні особи зобов'язані вчасно виконувати приби­рання прилеглих та закріплених за ними земельних ділянок, дотриму­ватися чистоти і підтримувати порядок на всій території міста, утри­мувати в чистоті і порядку багатоквартирні житлові будинки й інші об­'єкти соціального призначення, за що несуть відповідальність відпо­відно до законодавства, Кодексу України "Про адміністративні право­порушення".

2.4.На території села не допускається складування побутового і будівельного сміття, відходів виробництва, тари, вирубки дерев, опалого листя, снігу в невстановлених для цього місцях.

На час ремонту будинків особам, що проводять ремонт, узгоджують з балансоутримувачем місце для тимчасового складування будівельних матеріалів і будівель­ного сміття на час проведення ремонту з періодичністю вивозу не рід­ше 1 разу на тиждень.

2.5.Підприємства, організації й установи всіх форм власності, суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані випускати на лінію та експлуатувати транспортні засоби в чистому вигляді.

2.6.За псування об'єктів благоустрою, малих архі­тектурних форм (лавок, урн, огороджень, парків, скверів та інших), технічних засобів регулювання до­рожнього руху (дорожніх знаків, ), винні не­суть відповідальність згідно з діючим законодавством.

2.7.Розміщення тимчасових об'єктів обслуговування населення, малих архітектурних форм, гаражів, опор тощо повинно здійснювати­ся у встановленому законом порядку,

2.8.Установка і розміщення об'єктів торгівлі, автотранспорту з метою торгівлі, а також торгівля з рук, машин або іншим способом мо­же здійснюватись тільки в спеціально встановлених для цього місцях або при наявності спеціального дозволу.

2.9. Перевезення сипучих матеріалів повинно здійснюватись на спеціально обладнаних для цього автомобілях.

2.11.Здійснення яких-небудь змін у будинків дозволяється тільки за узгодженням з відділом містобудування та архітектури.

2.12.Інформаційні таблички, пам'ятні дошки, розташовані на фа­садах будинків, споруджень, житлових будинків, і вивіски повинні ут­римуватися в справному стані та в сучасному стилі.

2.13.Порушення тиші на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22.00 до 8.00), а також порушення громадського спокою вико­ристанням гучномовців або потужних освітлювальних приладів не до­пускається.

2.14.Виробництво усіх видів земельних, будівельних, монтажних робіт повинно здійснюватись при наявності відповідного дозволу.

2.15.Розміщення місцевої каналізації дозволяється тільки за зго­дою відповідних органів. Скидання стічних вод з каналізації житлових будинків у зливову каналізацію забороняється. Підключення виробни­чої і побутової мережі до сільського водопроводу без відповідного доз­волу підприємств і організацій не допускається. Категорично заборо­няється розміщення зливових ям на прилеглих територіях до приват­них домоволодінь.

2.16.Переміщення існуючих комунікаційних споруд без проектів і погоджень із власниками зазначених мереж не допускається.

2.17.Розміщення зовнішньої реклами всіх типів (об'ємних, щито­вих, фасадних та інших) здійснюється відповідно до діючого порядку.

2.19.Підприємства, організації й установи усіх форм власності, суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані здійснювати приби­рання прилеглої території власними силами у встановленому даними Правилами порядку або укладати договори на санітарне очищення зі спеціалізованими організаціями.

2.20.Підприємства, організації й установи усіх форм власності, суб'єкти підприємницької діяльності, які експлуатують об'єкти торгів­лі і громадського харчування, громадські будинки, офіси, повинні забезпечити наявність урни біля кожного входу у підприємство, прово­дити її очищення по мірі накопичення, але не рідше 1 разу на день.

2.21.Утворювачі ТПВ - суб'єкти господарювання, установи і ор­
ганізації, домовласники або уповноважені ними управителі будинків
чи домоволодінь, зобов'язані укладати договори типової форми на ути­
лізацію ТПВ з суб'єктом господарювання, на якого покладено обов'я­
зок утримання твердих побутових відходів (надалі -
полігон ТПВ).

Порушення правил складування, збереження, розміщення, тран­спортування, утилізації, ліквідації і використання відходів тягне за со­бою адміністративну відповідальність, передбачену ст.ст. 82, 152 Ко­дексу України "Про адміністративні правопорушення".

2.22.Власники гаражів, розташованих на прибудинковій терито­рії, зобов'язані утримувати дані об'єкти в чистоті і порядку, здійснюва­ти їхнє фарбування та прибирання прилеглої території.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА

3.1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження на території села під час проведення будь-якої діяльності.

3.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень, а та­кож видалення дерев, на об'єктах благоустрою за рахунок бюджетних коштів виконується балансоутримувачем чи спеціалізованим підпри­ємством на умовах договору з останнім, а на земельних ділянках, пе­реданих у власність, наданих у постійне користування, згідно чинного законодавства - за рахунок коштів їх власників власними силами або відповідно до укладеної угоди зі спеціалізованими підприємствами згідно з нормативами, затвердженими у встановленому порядку.

Відповідальними за збереження зелених насаджень' і належний догляд за ними є:

- на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності балансоутримувачі цих об'єктів;

- на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях - установи, підприємства, організації;

- на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, і прилеглих територіях до них - забудовники чи власники цих терито­рій;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або ко­ристувачі.

3.3.Видалення дерев, кущів, газонів та квітників (надалі зелені насадження) здійснюється в порядку, установлено­му постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 1045.

3.4. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юри­дичних осіб, видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) мо­же здійснюватися підприємствами, організаціями, установами різних форм власності на власній та закріпленій території негайно власни­ми силами або спеціалізованими підприємствами та з подальшим оформленням акта обстеження зелених насад­жень.

3.5. При закріпленні об'єктів благоустрою зеленого господарства користувачі проводять облік зелених насаджень та складають реєстр за видовим складом та віком згідно з діючим порядком зі щорічним внесенням в облікові документи змін, які відбулися на об'єктах чи зе­мельних ділянках, де розташовані зелені насадження.

Усі власники зелених насаджень повинні мати паспорт на кож­ний зелений об'єкт відповідно до Наказу Державного комітету Украї­ни по житлово-комунальному господарству від 24.12.01 № 226 "Про затвердження інструкції з технічної інвентаризації об'єктів зеленого господарства в містах та селищах міського типу України".

3.6..За пошкодження зелених насаджень або самовільне знесення,
а також невжиття засобів з охорони та утримання винні особи притя­
гуються до відповідальності згідно зі ст. 153 Кодексу України "Про ад­
міністративні правопорушення".

Накладення штрафу не звільняє винних від обов'язків сплати за нанесені збитки згідно з постановою КМ України від 28.12.02 № 1789 та п. З ст. 42 Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

3.7.Оперативний контроль за утриманням та благоустроєм зеле­них насаджень, проведення обліку, планування озеленення і благоус­трою виконують сільські ради.

3.8.Охорона зелених насаджень є громадським обов'язком кожного жителя. Усі громадяни, які відвідують парки, сквери, санітарно-захисні смуги водоймищ та інші місця масового відпочин­ку, повинні підтримувати чистоту, порядок, бережливо відноситися до зелених насаджень.

3.9.З метою забезпечення чистоти та порядку в місті, належно­го утримання зелених насаджень забороняється:

- захаращувати пішохідні тротуари, газони, квітники тимчасови­ми об'єктами обслуговування населення;

- складувати будь-які матеріали;

- створювати звалища сміття, брудного снігу і льоду;

- посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;

- влаштовувати зупинки пасажирського транспорту, паркувати ав­тотранспортні засоби і розміщувати торговельне обладнання, якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників, газонів;

- здійснювати будь-яке будівництво, у тому числі й павільйонів для торгівлі, розміщення малих архітектурних форм без дозволу, вида­ного в установленому порядку;

- використовувати малі архітектурні форми не за їхнім призначен­ням;

- ходити і організовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санках, за винятком місць спеціально для цього відведених і обладна­них;

- випалювати суху рослинність, листя, розпалювати багаття й по­рушувати інші правила протипожежної безпеки;

- підвішувати гамаки, гойдалки, мотузки для сушки білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інші предмети, як­що вони можуть зашкодити дереву;

- видобувати сік з дерев, смолу, робити надрізи, наносити меха­нічні пошкодження;

- рвати квіти, ламати дерева і чагарники;

- вигулювати собак в місцях масового відпочинку;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях;

- псувати дерева, чагарники, троянди, квітники, зривати бруньки, листя, квіти, забивати в дерева скоби, обв'язувати дерева дротом, ро­бити написи та інші механічні пошкодження;

- самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати городи, на міській території, за винятком територій приватного домоволодіння, якщо це не передбачено проектом впорядкування і не суперечить нор­мам і правилам;

- проводити саджання дерев, чагарників на трасах теплових, га­зопровідних, водопровідних, каналізаційних і всіх електролінійно-кабельних споруд;

- вивозити і звалювати сміття, будівельні, господарські, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, листя, гілки, сніг в невстановлених для цих цілей місцях;

- виливати помиї на територію дворів і вулиць, використовувати для цього колодязі водостоків каналізації, сміттєзбірники, а також ко­ристуватися поглинаючими отрутами і закопувати нечистоти у землю;

- скидати воду з теплотрас, водоводів, каналізації на проїжджу частину доріг і тротуарів при проведенні ремонтних робіт;

- скидати у водоймища побутові та виробничі відходи, що забруд­нюють воду;

- вивозити з місць будівництва сміття і грунт у невідведені для цих цілей місця;

- утеплювати водопровідні колонки і крани матеріалами, схиль­ними до гниття;

- звалювати пісок, глину та інші будівельні матеріали на тротуа­рах і територіях, прилеглих до будинків, які належать громадянам на праві приватної власності;

- спалювати промислові відходи, сміття, листя, обрізані гілки де­рев на вулицях, площах, скверах, бульварах, квітниках, у дворах під­приємств, установ, організацій і приватного домоволодіння, а також в контейнерах;

- виставляти тару із сміттям і відходами у невстановлених місцях, смітити на вулицях і площах, та інших загальних місцях;'

- розклеювати афіші, оголошення на павільйонах, дверях, вікнах магазинів, підприємств громадського харчування, стінах будівель, стовпах, деревах та інших предметах, не призначених для цих цілей;

- скидати сміття на проїжджу частину вулиць і в колодязі зливо­вої каналізації;

- рух забруднених і несправних машин, а також перевезення сміт­тя, сипучих і рідких матеріалів без вживання заходів укриття, що запо­бігають забрудненню території міста;

- викидати сміття з балконів, лоджій, вікон, розвішувати килими, білизну на балконах і вікнах, фасадах будівель, що виходять на вули­цю, у садах, скверах, а також захаращувати балкони різними предме­тами вжитку;

- використовувати без відповідного дозволу під городи вільні зе­мельні ділянки, розташовані поблизу житлових будинків і в межі міс­та та влаштовувати на них огорожі;

- робити написи, малюнки на стінах будинків і споруд, огорожах, зупинкових павільйонах, тротуарах, дорогах, набережних, пам'ятках та інших монументальних спорудах;

- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних за­собів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях (крім випад­ків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

- рух автомототранспорту по тротуарах, пішохідних доріжках, га­зонах, зелених зонах села на велосипедах рух дозволяється за наяв­ності відповідного дорожнього знака;

- будувати приміщення для утримання домашніх тварин і птахів на відстані ближче 25 метрів від багатоквартирних житлових будинків, дитячих садів, шкіл й інших об'єктів права власності; випускати тва­рин, курей на вулицю і територію дворів, парків, скверів, бульварів; розміщати домашніх тварин у підвалах, на балконах, лоджіях та в дво­рах будинків, що мають два і більше поверхів;

- виставляти для продажу товар на підприємствах торгівлі шля­хом вивішування зразків зовні на стінах, дверях, фасадах будівель,приміщень;

- складувати тару і запаси товарів біля магазинів, кіосків, павіль­йонів й інших об'єктів торгівлі і обслуговування населення;

- залишати неприбраною ділянку дороги, на якій відбулася доро­жньо-транспортна подія після проведення працівниками ДАІ всіх не­відкладних дій;

- залишати неприбраною територію на вулицях, бульварах, у пар­ках, скверах й інших місцях після закінчення сезонної торгівлі, торгів­лі з пересувних візків, лотків, контейнерів для морозива, іншого тор­гового обладнання;

- захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до
житлових будинків;

- використовувати будь-які види музичного обслуговування, піро­технічної продукції, організовувати феєрверки після 22 години;

- розміщувати малі архітектурні форми біля фасадів адміністра­тивних будівель, безпосередньо біля пам'ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданчиків, скульптурних й інших елементів прикрас будівель і декоративного впорядкування територій.

4. УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТ ТИМЧАСОВИХ ОБ'ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ,

МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

4.1. Розміщення й установка малих архітектурних форм і елемен­тів зовнішнього благоустрою, установка декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, опорних стовпів допускається за узгодженням з відділом містобудування та архітектури, а на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, істо­ричного ареалу (історичної частини) села - за дозволом органів охо­рони культурної спадщини .

4.2. Розміщення кіосків, павільйонів, наметів, тимчасових ринків, відкритих літніх майданчиків, павільйонів на зупинках транспорту й інших тимчасових об'єктів обслуговування, що вимагають оформлен­ня договору оренди землі, здійснюється у встановленому порядку.

4.3. Суб'єкти, що хазяюють, зобов'язані тримати в зразковому по­рядку тимчасові об'єкти обслуговування населення і малі архітектурні форми, постійно проводити їхній поточний ремонт і фарбування, від­повідно до затвердженого проекту або паспорта оздоблення фасадів, узгодженого відділом містобудування та архітектури..

4.4. Фарбування тимчасових об'єктів обслуговування населення і малих архітектурних форм, покажчиків зупинок транспорту і перехо­дів повинно здійснюватись не менш одного разу на рік або, у випадку втрати об'єктом належного зовнішнього вигляду, у міру необхідності.

4.5. Біля кожної малої архітектурної форми повинно бути штучне освітлення, а також упритул до неї покриття удосконаленого типу. Бі­ля малої архітектурної форми їхні власники встановлюють урну для сміття.

4.6. Фарбування залізобетонних і металевих огорож, опор, мета­левих воріт повинно здійснюватись не рідше одного разу на рік.

4.7. Власники тимчасових об'єктів обслуговування населення зобов'язані:

- робити очищення скла і вітрин не рідше одного разу на два тиж­ні у літній період, не рідше одного разу на місяць у зимовий період, у випадку більш інтенсивного забруднення - у міру необхідності;

- установити урни і робити їхнє очищення в міру забруднення, але не рідше одного разу на день;

- у міру забруднення, але не рідше одного разу на день робити прибирання власної і прилеглої території;

- власники кафе, відкритих літніх майданчиків, ринків зобов'яза­ні установити в необхідній кількості туалети і обслуговувати їх.

5. УТРИМАННЯ ФАСАДІВ І ПОКРІВЕЛЬ

5.1. Керівники підприємств, установ, організацій, приватні під­приємці, у володінні або на балансі яких знаходяться будинки і спору­ди, зобов'язані забезпечити своєчасне проведення робіт по реставрації, ремонту і фарбуванню фасадів зазначених об'єктів і їхніх окремих еле­ментів (балконів, лоджій, ринв тощо), а також підтримувати в чистоті і справному стані розташовані на фасадах інформаційні таблички', пам'ятні дошки тощо.

5.2. Забороняється самовільне переустаткування фасадів будин­ків і їхніх конструктивних елементів.

5.3. Житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки повинні бути обладнані будинковими знаками, а житлові будинки покажчиками номерів під'їздів і квартир, що повинні утри­муватися в чистоті і справному стані.

5.4. У зимовий час власниками, балансоутримувачами повинно бути організовано своєчасне очищення покрівель від снігу, льоду і бу­рульок.

5.5. Очищення покрівель будинків на сторонах, що виходять на пішохідні зони, від утвореного льоду повинно здійснюватися негайно в міру його утворення з попередньою установкою огородження на не­безпечних ділянках.

5.6. Очищення дахів будинків здійснюється в денний час доби. Перед скиданням снігу й льоду необхідно вжити попереджувальних заходів для забезпечення безпеки руху пішоходів.

6. ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ І РЕКЛАМА

6.1. Засоби зовнішньої реклами й інформації повинні розміщува­тися й утримуватися в чистоті (підсвічуватися в темний час доби) відповідно до встановленого порядку. Відповідальність за їхнє утри­мання несуть юридичні особи, на яких оформлена дозвільна докумен­тація.

6.2. Включення підсвічування окремо встановлених рекламних конструкцій, підсвічування вітрин і вивісок здійснюється відповідно до графіка включення пристроїв зовнішнього освітлення.

6.3. Після монтажу (демонтажу) рекламної конструкції рекламорозповсюджувач зобов'язаний відновити благоустрій території протя­гом 10 днів.

6.4. Забороняється виконувати зміну зображень (плакатів) на рек­ламних конструкціях із заїздом автотранспорту на газони, залишати на газонах сміття від заміни рекламної продукції.

Забороняється виконувати обрізання дерев при встановленні за­собів зовнішньої реклами будь-якого вигляду на території села без відповідного дозволу .

6.5. Забороняється наклеювання і розвішування на будинках, за­борах, павільйонах пасажирського транспорту, опорах освіт­лення, стійках світлофорів, дорожніх знаків, деревах яких-небудь ого­лошень й інших інформаційних повідомлень.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА

7.1. Прибиральні роботи в селі організовуються відповідно до вимог дійсних Правил.

7.2. Визначення меж санітарного прибирання прилеглих та прибудинкових територій між організаціями, підприємствами, установа­ми, власниками, балансоутримувачами, орендарями, організаціями, що експлуатують житлові будинки й офісні будинки, замовниками бу­дівельних об'єктів здійснюється адміністраціями районів міста.

Територія, що зарезервована за фізичними і юридичними особа­ми для подальшого оформлення документів, а також прилегла до неї територія, підлягають обов'язковому санітарному утриманню.

Зарезервована територія утримується особою, за якою вона заре­зервована.

Підприємства, організації, установи, власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власники або користувачі присадибних ділянок уклада­ють договір на утримання прилеглої території, в якому знаходиться даний об'єкт.

7.3.При укладанні договору по утриманню території підприємс­тва, організації, установи, власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власники або користувачі присадибних ділянок за своїм розсудом можуть са­мостійно виконувати прибирання і утримання території або доручити спеціалізованим службам із внесенням за виконані послуги відповід­ної оплати. Розмір оплати визначається виходячи з фактичної вартості прибирання 1 кв.м у встановленому порядку.

7.4.Власники й орендарі об'єктів на відведеній і прилеглій тери­торіях зобов'язані проводити роботи по їх належному утриманню і в наступних межах.

7.4.1. Кіоски, ларки, торговельні зупинкові комплекси, павільйо­
ни, інші об'єкти роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, роз­
ташовані:

- на житлових територіях - відведену і прилеглу території в межах до 25 м у кожний бік;

- на території загального користування - відведену і прилеглу те­риторії в межах до 15 м у кожний бік;

- на виробничих територіях - відведену і прилеглу території в ме­жах до 10 м у кожний бік;

- на посадкових майданчиках міського громадського транспорту -прилеглу територію в межах до 15 метрів у кожний бік, а також 0,5 м частини дороги від бордюру;

- на інших територіях - відведену і прилеглу території в межах до 10 м у кожний бік.

7.4.2.Будинки, включаючи житлові будинки:

- по довжині - на довжину будинку плюс половина санітарного розриву із сусідніми будинками, у випадку відсутності сусідніх будин­ків - не більш 25 м;

- по ширині - від фасаду будинку до бордюру проїзної частини, розташованого не далі 50 м від лінії забудови.

Нежилі приміщення в житлових будинках, розташовані в підва­лах, цокольних і перших поверхах:

-по довжині - у створі по довжині займаних приміщень з фасадної сторони не більш 10 метрів у кожний бік, якщо є розрив між сусід­німи орендарями (власниками).

У випадку наявності місцевого проїзду, що супроводжує основну проїзну частину вулиці, до найближчого до будинку бордюру місцево­го проїзду, розташованого не далі 50 м від фасаду будинку.

У випадку влаштування навколо будинку протипожежного проїз­ду з технічним тротуаром - до далекого бордюру протипожежного про­їзду.

Власники індивідуальних будівель утримують прилеглу терито­рію в належному санітарному стані.

При наявності природних меж (водойми, дороги, стінки тощо) прибирання здійснюється до цих меж.

Категорично забороняється складування сміття і змету на прилег­лій території і прилотковій частині. Відповідальність за чистоту даної території несуть власники домоволодінь.

7.4.3.Гаражі, автостоянки - у межах прилеглої території до 50 м у кожний бік.

7.4.4.Трансформаторні підстанції - прилеглу територію в межах 10 м у кожний бік.

7.4.5.Автомобільні дороги - від 10 до 50 метрів від брівки земля­ної полотнини, у залежності від категорії дороги поза забудовою жит­ловими будинками.

7.4.7.Промислові об'єкти - відведену і прилеглу території до про­їзної частини магістралі, під'їзні колії підприємства, санітарно - захис­ні зони промислових об'єктів 1-5 класів санітарної класифікації, а у випадку відсутності забудови санітарно-захисної зони об'єкта - у ме­жах, визначених у встановленому порядку.

При наявності забудови в межах санітарно-захисних зон межі об­слуговування визначаються по об'єктах відповідно до діючих Правил.

7.4.8.Відповідальність за належний санітарний стан прилеглої
території несуть власники, балансоутримувачі, орендарі. Орендарі не­-
суть відповідальність за належний санітарний стан прилеглої терито­-
рії,

7.5.Час проведення прибиральних робіт з 15 квітня по 15 листо­
пада:

а) перше прибирання вулиць усередині дворових і прилеглих те­
риторій закінчувати до 7-00, друге проводити з 13-00 до 15-00;

б) вивіз сміття здійснювати з 6.00 до 15.00.

7.6.Час проведення прибиральних робіт з 15 листопада по 15
квітня:

7.6.1.Перше прибирання вулиць усередині дворових і прилеглих територій закінчувати до 7-00, друге проводити з 13-00 до 15-00.

7.6.2.Вивіз сміття здійснювати з 7-00 до 16-00.

7.7. Прибирання місць масового перебування людей – установ ,закладів , торговельних зон тощо здійснюється протя­
гом усього робочого дня.

7.8.Механізоване прибирання дорожньої полотнини на магіс­тралях і вулицях з інтенсивним рухом транспорту проводиться в ніч­ний час з 22-00 до 6-00.

7.9.Прибирання та утримання проїзної частини по всій ширині доріг, площ, вулиць, розташованих в одному рівні з проїзною частиною, здійснюють підприємства, на балансі яких зна­ходяться дорожні покриття або зазначені об'єкти.

7.10.Негайне ручне прибирання дороги після дорожньо-тран­
спортної аварії здійснюється спеціалізованим підприємством.

- оплата по прибиранню і за заподіяний збиток дорозі, об'єктам благоустрою, технічним засобам регулювання дорожнього руху здій­снюється власником автотранспорту, що визнаний винуватцем ДТП, відповідно до акта виконаних робіт, наданого спеціалізованим підпри­ємством.

7.11.Прибирання вулиць, площ, прибереж­
них смуг, водоохоронних зон, тротуарів, парків, скверів, територій ринків із прилеглими до них вільними земельними ді­
лянками, неорганізованих санітарно-захисних зон, пам'яток, об'єктів
монументального мистецтва здійснюється підприємствами, організа­
ціями, установами, орендарями і забудовниками будь-якої форми влас­
ності, у веденні яких вони знаходяться або за ким вони закріплені в
межах:

- тротуари, зелені зони на всій ділянці будинку, спорудження;

- проїзні частини вулиць на всій ділянці власної або закріпленої території шириною 1 м від бордюру проїзної частини дороги;

- ділянки будинків, споруджень, що виходять на проїзди, при­микають до парків і скверів.. При цьому прибирання проїзних частин здійснюється на всю ширину дороги, а тротуарів - уздовж будівлі.

7.12.Комунальне підприємство, незалежно від відомчої
підпорядкованості, власники будинків незалежно від форм власності
здійснюють прибирання:

-внутрішньоквартальних і дворових територій;

- тротуарів на всіх ділянках домоволодінь;

- проїзних частин вулиць протягом усіх ділянок домоволодінь ши­риною 0,3 м від бордюру проїзної частини дороги;

- ділянок домоволодінь, що виходять на проїзди, що примикають до парків і скверів. При цьому при­бирання проїзних частин здійснюєтеся на всю ширину, а тротуарів -уздовж домоволодінь.

7.13.Підприємства, установи й організації, а також власники при­ватних житлових будинків зобов'язані щодня прибирати прилеглі тери­торії:

7.13.1. На ділянках житлових будинків місцевих рад, відомств, дворових територій і внутрішньоквартальних проїздів - ОСББ.

7.13.2.На ділянках, санітарних зонах підприємств, прилеглих те­риторій до установ, організацій - керівники підприємств, установ, ор­ганізацій, навчальних закладів або інших посадових осіб.

7.13.3.Території домобудівель, що належать громадянам на праві особистої власності, і прилеглих до них ділянок, тротуарів - власники будинків.

7.13.4.На вулицях, площах і тротуарах, закріплених за службами сільської ради – комунальні підприємства.

7.13.5.На території парків, скверів, газонів й інших зе­лених зон і прилеглих до них територій - комунальні й інші підприємства й організації, за якими закріплені дані об'єкти.

7.13.6.На території міських цвинтарів - підприємства, що експлу­атують й обслуговують ці об'єкти.

7.13.7.На території укосів, насипів, пе­реїздів, переходів через шляхи, що знаходяться в межах села - органі­зації, у яких вони знаходяться.

7.13.8.На водоймах, а також територіях прибережних смуг і водо­охоронних зон - підприємства, організації, відомства, у віданні яких вони знаходяться.

7.13.9.На територіях, не освоєних під забудовою, будівель, що звільнилися після зносу – сільіська рада.

7.18.10.На територіях, відведених під забудову - керівників підприємств, організацій, керівництво капітального будівництва, у чиєму віданні знаходяться ці земельні ділянки.

7.18.11.На територіях, що прилягають до павільйонів, кіосків, торговельних точок відповідно до паспорта установки тимчасового об'єкта обслуговування - керівників підприємств, установ, організа­цій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

7.18.17.На територіях санітарно-захисних зон во­доводів - власників.

7.18.18.На територіях, розташованих у санітарній зоні підпри­ємств, відповідальність несуть керівники цих підприємств.

7.19.Прибирання й очищення канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих і ґрунтових вод з вулиць і доріг, очищення ко­лекторів дощової і зливової каналізації, дощоприймачів здійснюється підприємством, у якого знаходяться на балансі зазначені об'єкти; самими підприємствами, організація­ми, власниками;.

7.20.Відповідальність за стан зливової каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів, своєчасний ремонт і наявність прийомних ґрат, люків і водостоків (за винятком відомчих) покладається на комунальне підприємство, що експлуатує зазначені об'єкти.

Очищування від відходів зі зливової каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів здійснюється підприємствами, що експлуа­тують ці спорудження, у міру необхідності, з негайним їхнім вивезен­ням відповідно до укладених договорів зі спеціалізованими підпри­ємствами по їхньому захороненню.

Відповідальність за технічний, санітарний стан підземних пере­ходів покладається на балансоутримувача об'єктів.

7.21.Фарбування і побілку опор ліній зовнішнього освітлення
здійснює підприємство, на балансі якого вони знаходяться .

8.. ПРИБИРАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

8.1. Зимове прибирання проїзної частини доріг, вулиць і проїздів здійснюється відповідно до вимог дійсних Правил.

8.2. Прибирання і вивіз снігу з доріг, тротуарів, проводиться силами підприємств, відповідаль­них за очищення від снігу або за якими закріплена дана територія.

8.3. Період зимового прибирання встановлюється з 15 листопада по 15 квітня. У випадку різкої зміни погодних умов, терміни початку і закінчення зимового прибирання можуть корегуватися виконкомом сільської ради

Організації, що відповідають за прибирання сільських територій, у термін до 1 листопада повинні забезпечити завезення, заготівлю і складування необхідної кількості протиожеледних матеріалів.

8.5. При прибиранні доріг і пішохідних доріжок у парках, скве­рах, й інших зелених зонах допускається тимчасове складу­вання снігу, що не містить хімічних реагентів, на заздалегідь підготов­лені для цих цілей майданчики, за умови схоронності зелених насад­жень і забезпечення відтоку талих вод.

8.6. Малі архітектурні форми, а також простір перед ними і по обидва боки підходи до них повинні бути очищені від снігу і ожеледі.

8.7. Технологія і режими провадження робіт на проїзній частині вулиць, тротуарів і дворових територій повинні забезпечувати безпе­решкодний рух транспорту і пішоходів незалежно від погодних умов.

8.8. Обробка проїзної частини міських доріг, усередині дворових асфальтових покрить, зупинок пасажирського транспорту протиоже-ледними матеріалами повинна починатися відразу з початком снігопаду

8.9.Забороняється:

- переміщати на проїзну частину магістралей, вулиць сніг, зібра­ний з пішохідних доріжок внутріквартальних проїздів, дворових тери­торій, територій підприємств, організацій, будівельних майданчиків, тимчасових об'єктів обслуговування населення;

- застосовувати технічну сіль в якості протиожеледного реагенту на тротуарах, посадкових майданчиках зупинок сільського пасажирсь­кого транспорту, у парках, скверах, дворах і в інших пішохідних і зе­лених зонах;

- перекидати і збирати забруднений і засолений сніг, а також від­кол льоду на газони, квітники й інші зелені насадження.

8.10.До першочергових операцій зимового прибирання вулиць і
магістралей відносяться:

-згрібання і підмітання снігу;

- обробка проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами;

- формування сніжного валу для наступного вивозу.

До операцій другої черги відносяться:

- видалення снігу (вивіз);

- сколювання льоду і видалення сніжно-крижаних утворень.

8.11.Механізоване очищення проїзної частини повинно почина­тися при висоті пухкого снігу на дорожній полотнині 2,5-3 см, що від­повідає 5 см свіжого неущільненого снігу.

8.12.У першу чергу очищаються й обробляються найбільш небез­печні і основні ділянки для руху транспорту - круті спуски і підйоми, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорт}' і т.д.

8.13.Тротуари, дворові території і проїзди повинні бути очищені від снігу і ожеледі до асфальту. При виникненні ожеледі здійснюється обробка піском або граншлаком фракції до 5 мм.

8.14.Сніг, зібраний із дворових територій і внутрішньоквартальних проїздів, дозволяється складувати на території дворів у місцях, неперешкоджаючих вільному проїздові транспорту і рухові пішоходів. Не допускається ушкодження зелених насаджень при складуванні сні­гу. Складування снігу на внутрібудинкових територіях повинно перед­бачати відведення талих вод.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ, ВЕЛИКОГАБАРИТНИМ СМІТТЯМ, БУДІВЕЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ ТОЩО

9.1..Юридичні або фізичні особи мають право на розміщення ок­
ремого контейнерного майданчика для збору власних ТПВ на земельній ділянці, відведеній даному суб'єкту згідно з діючим законодавс­твом і відповідно до санітарних норм та включення його до схеми роз­міщення.

9.11. Юридичні та фізичні особи, які є власниками вбудованих або прибудованих приміщень чи здійснюють господарчу діяльність у вбудованих або прибудованих приміщеннях житлових будинків і не мають власних контейнерних майданчиків, укладають договори на збирання та вивезення ТПВ з організацією, яка здійснює експлуатацію даного житлового будинку або з балансоутримувачем контейнерів.

9.12. Юридичні особи, які не мають власних контейнерних май­данчиків і здійснюють господарчу та іншу діяльність у нежитлових приміщеннях (окремих будівлях), повинні укладати договори на вивіз ТПВ з балансоутримувачем будівлі або підприємством, яке обслуговує дану територію (будівлю).

9.13. При отриманні дозволу на право виносної торгівлі суб'єкти підприємницької діяльності укладають договори з балансоутримувачами контейнерів.

9.14. Відходи, які виникають в результаті проведення будівельних робіт на відведених в установленому порядку земельних ділянках, зби­раються в межах даної земельної ділянки та вивозяться власними си­лами в установленому порядку.

9.15. Вивіз великогабаритного сміття та гілок здійснюється при­ватними або юридичними особами за власні кошти своїм транспортом або спеціалізованими підприємствами в місця для захоронення або утилізації.

9.16. Розміщення відходів фізичними та юридичними особами в місцях, не зазначених в даних Правилах, забороняється.

9.17. Юридичні та фізичні особи, які є балансоутримувачами контейнерів та контейнерних майданчиків, власники приватних домо­володінь зобов'язані укладати договори на утилізацію ТПВ з суб'єктом господарювання, на якого покладено обов'язок утримання сільського по­лігону ТПВ, відповідно до затверджених середньорічних норм їхнього накопичення (ТПВ, ВГС) і фактичного утворення (будівельні та інші відходи).

9.18. Вивіз рідких нечистот від житлових організацій, домовлас­ників, підприємств соціально-культурного призначення, інших під­приємств здійснюється спеціалізованими підприємствами за їх зая­вою.

9.19.Конкурс на право вивезення ТПВ на території району або з відокремленої території району проводить адміністрація району із за­лученням підприємства, на яке покладено обов'язок утримання поліго­ну ТПВ.

9.20.Вивіз ТПВ для утилізації здійснюється спеціалізованими підприємствами-перевізниками визначеними на конкурсній основі. юридичні та фізичні особи, які є балансоутримувачами контейнерів та контейнерних майданчиків вивіз ТПВ здійснюють самостійно, при на­явності спеціалізованих засобів транспортування чи за договорами зі спеціалізованими підприємствами - перевізниками, які визначаються ними ми самостійно чи адміністрацією району на конкурсних засадах.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ, БУДІВЕЛЬНИХ, ДО­РОЖНІХ РОБІТ І РОБІТ З БЛАГОУСТРОЮ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА

10.1. Будівельні роботи з нового будівництва, перебудови або ка­пітальному ремонту підземних інженерних мереж, доріг, тротуарів, зливової каналізації, а також роботи по благоустрою й встановленню тимчасових об'єктів обслуго­вування населення, рекламних і інших стендів можуть здійснюватися тільки після узгодження з відділом містобудування та ар­хітектури, а на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'я­ток, історичного ареалу (історичної частини) міста - з органами охо­рони культурної спадщини місцевого самоврядування та облдержад­міністрації.

10.2. Для одержання дозволу (ордера) на право проведення робіт, незалежно від місця перебування підземних комунікацій на всій тери­торії села, будівельна організація зобов'язана оформити дозвіл уста­новленого зразка. У разі проведення земельних робіт на зеленій зоні, необхідно мати дозвіл на знесення зелених насаджень.

10.3. Дозвіл (ордер) установленого зразка оформляється при про­веденні на території села робіт, пов'язаних з розкопуванням або тим­часовим руйнуванням існуючого благоустрою при виконанні:

- розкопування грунту під будь-які види робіт та його плануван­ня;

- дорожні роботи (крім поточного ремонту);

- встановлення паль, шпунтів, буравлення свердловин;

- встановлення тимчасових або постійних огорож, парканів;

- встановлення малих архітектурних огорож та тимчасових споруд;

- розриття дорожніх покрить та тротуарів;

- установка рекламоносіїв;

- інше.

10.4.При проведенні робіт за аварійних обставин, до отримання
письмового дозволу на виконання земельних робіт:

- проінформувати відділ ЖКГ про необхідність проведення робіт;

- викликати на місце аварії організації та служби району , що мають підземні інженерні мережі для визначення місця їх проходження (ор­ганізації, підприємства, що мають інженерні мережі в місці аварії, при отриманні телефонограми повинні негайно вислати на місце аварії свого представника для визначення місця розташування своїх мереж і простежити дотримання встановленого порядку виконання робіт, що забезпечують збереження мереж);

- до виконання робіт огородити місце проведення робіт; встано­вити тимчасові дорожні знаки, що інформують про стан проїжджої частини, узгодивши зі службою автомобільних доріг; в темний час до­би - місце освітити ліхтарями з червоним світлом по кутах огороджен­ня;

- по закінченні робіт негайно прибрати огорожу, виконати благо­устрій території та протягом доби відновити покриття та пред'явити відділу ЖКГ;

- протягом 3 діб після аварії надати до відділуЖКГ письмову за­явку на виконання земельних робіт, схему провадження робіт узгодже­ну з інженерними службами міста та отримати письмовий дозвіл на проведення робіт.

10.5. За порушення термінів проведення земельних робіт, зазна­чених у виданому дозволі, настає адміністративна відповідальність згідно з Кодексом України "Про адміністративні правопорушення".

10.6. Роботи, проведені без дозволу повинні бути негайно припинені.

10.7. Одночасно складається протокол про притягнення до адмі­ністративної відповідальності винних осіб, крім випадків ліквідації аварійних ситуацій.

10.8.При видачі дозволів передбачити відновлювальні роботи на проїжджих частинах та тротуарах з повним перекриттям асфальто­бетоном по існуючій ширині та на всю довжину розриття.

10.9.Відповідальність за відновлення дорожнього покриття,
тротуарів, газонів несе організація, яка виконувала ці роботи. Протя­
гом трьох років відповідає за стан покриття, яке руйнується внаслідок
низької якості робіт та просадок.

10.10.При проведенні розкопування в місцях, зв'язаних з рухом
транспорту і пішоходів, повинна дотримуватися черговість роботи, що
забезпечує безпеку руху транспорту і пішоходів.При проведенні земельних робіт повинно бути виставлено огородження зони робіт із указівкою на щитах щодо оголошень щодо терміну виконання робіт та інформація про організацію - виконавця робіт. У темний час доби обов'язкова наявність освітлення.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ

11.1. Перевірка виконання вимог, передбачених даними Правила­ми, складання протоколів про здійснення правопорушень, накладення і стягнення штрафів, розгляд справ про адміністративні правопору­шення, передбачених чинним законодавством, здійснюються органа­ми (посадовими особами), уповноваженими чинним законодавством.

11.2. Штрафні санкції за адміністративні правопорушення стягу­ються в розмірі, передбаченому Кодексом України "Про адміністра­тивні правопорушення".

11.3. Оскарження й опротестування постанови в справі про ад­міністративні правопорушення здійснюється у встановленому поряд­ку.

11.4. Перевірка санітарного стану прилеглих та закріплених за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок те­риторій проводиться землевпорядником .

11.5. За результатами перевірки комісією складається акт уста­новленої форми, у якому вказують виявлені недоліки, установлюєть­ся термін для їхнього усунення.

11.6. Акт підписується членами комісії, посадовою особою під­приємства, організації, власником, орендарем.

11.7.У випадку відмовлення від підписання акта в ньому робить­ся відповідна відмітка. У разі не усунення зафіксованих порушень у передбачений термін наступає відповідальність, передбачена Догово ром на утримання прилеглої території.

11.8. У випадку виявлення порушень посадові особи складають на правопорушника протокол про адмініс­тративне правопорушення та направляють його на розгляд до адмініс­тративної комісії.

11.9.Утримання закріпленої території за підприємствами, органі­заціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власни­ками або користувачами присадибних ділянок вважається неналеж­ним за умови складання комісією протягом календарного року двох і більш актів про допущені порушення, що не оскаржені і не скасовані у встановленому порядку.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

12.1. При виявленні порушення норм, передбачених даними Пра­
вилами, та складанні відповідних протоколів і актів винні особи у
встановленому діючим законодавством порядку притягаються до від­
повідальності, передбаченої Кодексом України "Про адміністративні
правопорушення", Законом України "Про відповідальність підпри­
ємств, їхніх об'єднань, установ і організацій за правопорушення в сфе­
рі містобудування". Якщо у діях виявлені ознаки злочину, питання ви­
рішується відповідно з вимогами Кримінального кодексу України.
Розмір цивільно-правової відповідальності за збитки, нанесені об'єк­
там благоустрою, встановлюється відповідно до норм, встановлених
Цивільним кодексом України, законами України, постановами Кабіне­
ту Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, що
регулюють взаємовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Відповідно до ст. 42 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" порушенням цих Правил вважається:

12.2. Вчинення дій, що завдають шкоди об'єктам благоустрою
села, санітарному стану, навколишньому природному середовищу та
громадському порядку:

- засмічення, забруднення приміщень та місць загального корис­тування сміттям, недопалками, недогризками, лушпинням, папером тощо;

- пошкодження об'єктів благоустрою.

12.3.Виконання без письмового дозволу:

- розкриття ґрунту для всіх видів робіт;

- дорожніх робіт;

- розміщення тимчасових і постійних огорож та парканів, крім огородження квітників і дерев у межах прибудинкових територій;

- розташування будівельних лісів при ремонті фасадів будівель (споруд);

- розміщення рекламних конструкцій.

12.4. Порушення встановлених стандартів, норм і правил під час
будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів чи споруд, засмі­
чення території за межами огорож цих об'єктів і споруд ґрунтом і сміт­
тям тощо, утворених при виконанні відповідних робіт:

- виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт понад нор­мативні терміни, вказані у дозволі;

- відсутність освітлення розкопаного місця;

- відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, пере­хідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій, згідно з проектом виконання робіт;

- неякісне відновлення благоустрою об'єкта після виконання буді­вельних, ремонтно-будівельних робіт.

12.5. Самовільне виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.

12.6. Виконання робіт з благоустрою села без затверджених про­ектів на виконання земельних робіт та відповідного дозволу, виданого відділом містобудування та архітектури

12.7. Несвоєчасне вивезення будівельного сміття з будівельних майданчиків.

12.8. Завантаження контейнерів для побутового сміття будівель­ним сміттям, металобрухтом.

12.9. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів:

- відсутність у суб'єктів благоустрою договору на вивіз ТІШ зі спеціалізованими організаціями;

12.10.Створення смітників, самовільне скидання побутового
сміття, побутових відходів, будівельного сміття, відходів виробництва у невідведених для цього місцях. Складування на вулицях, площах, зе­лених зонах, прибудинкових територіях тари, конструкцій, виробів, ґрунту, будівельних матеріалів тощо без відповідного дозволу.

12.11. Несвоєчасне вивезення побутового сміття із контейнерних майданчиків.

12.12. Спалювання на території міста листя, гілок, відходів ви­робництва, а також спалювання сміття в контейнерах, урнах та на кон­тейнерних майданчиках, у дворах.

12.13. Транспортування сміття, паперу, сипучих матеріалів тощо відкритим способом або таким, що призводить до їх розтрушування чи розкидання.

12.14. Забруднення доріг й інших міських територій внаслідок виносу бруду за колесами автомобілів.

12.15. Знищення зелених насаджень без спеціального на те доз­волу.

12.16. Захаращення зеленої зони будь-якими матеріалами, влаш­тування звалищ сміття, вибірка піску, глини, випасання худоби на зе­лених зонах, розпалювання вогнища, засадження городів у невідведе­них для цього місцях, забивання в дерева цвяхів, кріплення до них електрощитів, ламання дерев, кущів, зривання та ламання квітів; уста­новлення на зелених зонах торгових точок без дозволу виконкому сільської ради.

12.17. Забруднення водоймищ, гідротехнічних споруд.

12.18. Наїзд на будь-якому автотранспорті на тротуари (крім ви­падків, передбачених Правилами дорожнього руху), пішохідні доріж­ки, зелені зони, декоративні огорожі та паркування на них.

12.19. Миття, заправка, ремонт транспортних засобів на проїж­джій частині вулиць, тротуарах, на необладнаних для цього місцях.

12.21. Паркування автотранспортного засобу у межах парків, скверів, самовільне паркування у межах зони паркування.

12.22. Самовільне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійної і тимчасової огорожі, риштування, палаток, спеціаль­них конструкцій зовнішньої реклами (несвоєчасна їхня перереєстра­ція), місць торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків то­що у невідведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.

12.23. Розміщення об'яв, афіш, листівок, плакатів тощо у невідведених для цього місцях. Відповідальність за порушення цієї заборони несе організація, власник чи особа, яка здійснює розповсюдження об­'яв, афіш, листівок, плакатів тощо.

12.24.Утримання собак і котів з порушенням існуючих норм та правил утримання собак і котів у містах і населених пунктах. Утри­мання на балконах і лоджіях тварин, птахів і бджіл.

12.25. Викидання сміття з вікон (у т. ч. автотранспортних засобів),

12.26. Проведення робіт, пов'язаних з переобладнанням, реконс­трукцією основних конструктивних елементів будівель, інженерних комунікацій і мереж, у т.ч. систем інформаційних комунікацій та об­ладнання, без узгодження з організаціями й підприємствами, у веден­ні яких знаходиться житловий фонд, інженерні комунікації та мережі.

12.27.Самовільний ремонт або підключення до інженерних ме­реж будь-якого призначення (підземних і наземних).

12.28.Розміщення зливових ям на територіях, прилеглих до при­ватних домоволодінь.

12.29.Незадовільне утримання прибудинкових територій, терито­рій підприємств і організацій, несвоєчасне прибирання прилеглої та закріпленої в установленому законом порядку території.

12.30. Несвоєчасне прибирання снігу і льоду із тротуарів, пішо­хідних доріжок, доріг, місць паркування автомобілів, покрівель, при­будинкових територій, територій підприємств і організацій, у тому числі прилеглих до них територій; несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць.

12.31.Посипання тротуарів хімічними речовинами.

12.32.Відсутність урн для сміття на об'єктах, де їх обов'язкова на­явність передбачена цими Правилами.

12.33.Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків коло­дязів і теплових камер.

12.34. Витоки води, фекалій на впорядковані території.

12.35.Незадовільне забезпечення технічної справності:

. а) доріг, вулиць, площ, тротуарів, пішохідних переходів, пішохідних доріжок;

б) колодязів водопровідних, каналізаційних, зв'язку і їм подібних, дощоприймачів, дренажів, колекторів дощової каналізації, теплових камер.

12.36.Незадовільне утримання (незадовільний зовнішній вигляд
та технічна справність, невідповідність їх затвердженим паспортам,
проектам, вимогам):

а) постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліх­
тарів вуличного освітлення, будинкових ліхтарів, стовпів, урн та кон­
тейнерів для сміття;

б) кіосків, літніх торговельних майданчиків, стаціонарних пала­
ток, трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф, навісів
та павільйонів зупинок транспорту;

в) спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин,
пам'ятників, скульптур.

12.37.Відсутність та незадовільне утримання покажчиків будин­ків, споруд та інших об'єктів, розташованих на території.

12.38. Незадовільний технічний стан фасадів, балконів та інших елементів.

12.39. Перевищення максимальних рівнів шуму, встановлених СанПІН №3077-84 при використанні працюючого обладнання, венти­ляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму.

12.40. Використання гучномовної апаратури на відкритих та зак­ритих концертних та танцювальних майданчиках, у закладах громадсь­кого харчування (ресторанах, барах, кафе тощо), гральних будинках, закладах культури без вжиття заходів щодо забезпечення нормативних рівнів шумів, встановлених СанПІН № 3077-84 після 22.00 години.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

У дійсних Правилах наведені нижче терміни і поняття вживають­ся в такому значенні:

балансоутримувач- спеціально вповноважені на конкурсних за­садах державними чи місцевими органами влади підприємства органі­зації, які відповідають за утримання та збереження зелених насаджень на підпорядкованих територіях зеленого господарства;

благоустрій села- комплекс робіт з інженерного захисту, розчи­щення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мік­роклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території району з метою її раціонального використан­ня, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

власники земельних ділянок- це юридичні та фізичні особи, які мають документ на право, власності на ділянку;

будівельні відходи- відходи, що утворюються при веденні капі­тального будівництва, капітального ремонту і реконструкції будинків і приміщень, переобладнанні житлових приміщень у нежилі, ремонті доріг, тротуарів, відповідальність за вивіз для поховання яких несе ор­ганізація, що виконує вищеперераховані роботи;

бункери-накопичувачі- бункери-накопичувачі (ССК-10, Кубо 17) -сміттєзбірний комплекс і комплекс прибирання побутових відхо­дів з обсягом 10 м? і 17 м?;

великогабаритне сміття (ВГС)- відходи (непридатна побутова техніка, меблі), вироблені мешканцями міста, підприємствами, уста­новами, організаціями в місцях проживання, праці, обслуговування, лікування, навчання, завантаження і перевезення яких вимагає додат­кових механізмів, машин тощо;

видалення відходів- здійснення операцій з відходами, що не призводять до їхньої утилізації;

виробничі відходи- будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробничої діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення і від яких їхній власник повинен позбутися шляхом утилізації або видалення;

відновлювальна (балансова) вартість об'єкта благоустрою-вартісна оцінка конкретних зелених насаджень, тротуарного покриття, малих архітектурних форм, елементів освітлення тощо, включаючи роботи по їх відновленню.

власна територія- частина сільської території, що має площу, ме­жі, місце розташування, правовий статус й інші характеристики, ві­дображені в державному земельному кадастрі, що знаходиться у влас­ності, надана в користування або в оренду юридичним і фізичним осо­бам - суб'єктам підприємницької діяльності;

вулиця (дорога)- частина території, призначена для руху тран­спортних засобів та пішоходів, з усіма розташованими на ній споруда­ми (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними та підземни­ми пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього ру­ху і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів або краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально збудовані тимчасо­ві дороги, окрім самостійно накатаних доріг (колій);

державний нагляд - діяльність державних органів у сфері ка­рантину рослин, що здійснюється періодично, з

Название статьи по Березнегуватській сільській раді